Menu

Strona Główna

Zarząd

Statut

O cmentarzach

Zabytkowe nagrobki

Prace konserwatorskie

Wydawnictwa/Publikacje

Galeria

Kontakt

Archiwum


Sponsor:

Sanok ul. 3 Maja 16


 
 

 Statut


Stowarzyszenia opieki nad starymi cmentarzami
w Sanoku
 z dnia. 24 XI 2008 r.
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie działa na podstawie statutu i nosi nazwę „Stowarzyszenie opieki nad starymi cmentarzami w Sanoku , zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem.

§2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sanok.

§3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać własnej pieczęci okrągłej.
4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznej krajowej i regionalnych
o pokrewnych celach i zadaniach.

Rozdział II
Cele i środki działania

§4

Celem Stowarzyszenia jest:
l. Ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami zasłużonych spoczywających na starych cmentarzach w Sanoku.

§5

Cel określony w § 4 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. ścisłą współpracę z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

Radą Miasta i Burmistrzem Miasta Sanoka oraz Radą Powiatu Sanockiego i  Starostą Sanockim,
2. inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów,
3. prowadzenie lustracji i stanu zachowania na starych cmentarzach Sanoka,
4. inicjowanie organizowania obchodów i uroczystości,
5. popularyzowanie wiedzy o starych cmentarzach poprzez opracowania monograficzne i inne publikacje,
6. prowadzenie różnych form działalności wydawniczej,
7. realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Rozdział III
Członkowie, ich praca i obowiązki

§6

1.Osoby fizyczne.
2.Osoby prawne.
3.Osoby prawne są wspierającymi członkami Stowarzyszenia.

§7

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie realizować cele Stowarzyszenia, rekomendowana przez dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§8

Członkowie Stowarzyszenia - osoby fizyczne i prawne - wspierają działalność przez zadeklarowanie składki członkowskiej. Członkowie Stowarzyszenia - osoby fizyczne mają prawo:
1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
3. zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia i jego działalności.
Osoby prawne posiadają bierne prawo, mogą także zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§9

Członkowie są obowiązani:
1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki członkowskie, ( ten pkt nie obowiązuje, gdyż na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dn.22.01.2016 r. przyjęto uchwałę iż wysokość składki członkowskiej wynosi 0,00 zł )
4. popierać działalność Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości oraz zjednywać mu nowych członków i sympatyków.

§10

Członkostwo wygasa poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
2. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za dany rok kalendarzowy, mimo przypomnienia, ( patrz paragraf 9 pkt 3)
3. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek popełnienia czynu nieetycznego lub podważającego autorytet Stowarzyszenia,
4. skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkowej utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
5. śmierć członka,
6. likwidacje osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
7. likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna

 

§11

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 4 lata.

§12

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§13

1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata, zaś zebranie sprawozdawcze w drugim roku kadencji.
2. O terminie zebrania, wraz z proponowanym porządkiem i miejscem obrad, Zarząd zawiadamia członków pisemnie, odbywa się przy co najmniej 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie 1 godzinę później bez względu na liczbę obecnych.

§14

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie programu działalności oraz rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6. rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków od decyzji Zarządu,
7. uchwalanie zmian statutu przy wymaganej większości 2/3 liczby głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby członków,
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i obciążania finansowego nieruchomości Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia,
10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji walnego zebrania.

§15

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. z głosem decydującym – członkowie Stowarzyszenia,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§16

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienie statutu nie stanowi inaczej,
2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie we wszystkich sprawach odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw, w których głosowania tajnego domaga się, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania uczestników walnego zebrania.

§17

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
3. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.

§18

Zarząd

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik, oraz dwóch członków Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca. Każde posiedzenie jest protokołowane. Protokół podpisują: protokolant i przewodniczący zebrania.
4. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyboru. Dotyczy to również organów strukturalnych Stowarzyszenia.
5. Członek władz Stowarzyszenia może być odwołany, jeżeli nie przejawia aktywności
i nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków. Odwołania dokonuje organ, którego jest członkiem.
6. Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków, nie więcej jednak jak 2/5 części członków Zarządu.

§19

Do zakresu działań Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków,
2. opracowanie programów działania, preliminarzy budżetowych i bilansów,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia, kierowanie jego pracą oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie i wykluczanie członków,
5. zwoływanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań,
6. powoływanie w razie potrzeby komisji (sekcji) problemowych i nadzorowanie ich działalności,
7. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz,
8. obrona interesów członków, wynikających z uprawnień statutowych Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich na zewnątrz,
9. współpraca z terenowymi organami władzy państwowej i samorządowej.

§20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum 2 razy w roku, a posiedzenie Prezydium w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu (Prezydium), w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§21

W posiedzeniu Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§22

Dokumenty, korespondencję podpisują oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz: prezes lub jego zastępca i sekretarz, natomiast dokumenty dotyczące spraw finansowo-gospodarczych prezes lub jego zastępca i skarbnik.

§23

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród siebie, na pierwszym swym posiedzeniu, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja działa kolegialnie, dokonując kontroli działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku. Ze swych czynności kontrolnych spisuje protokół.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki Stowarzyszenia,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. składanie sprawozdania na walnym zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§25

Kontrola całokształtu Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.

§26

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym bądź tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Oddzielnie w głosowaniu jawnym bądź tajnym, zwykłą większością głosów wybiera się Prezesa Stowarzyszenia.
3. O głosowaniu jawnym bądź tajnym stanowić będzie uchwała Walnego Zebrania.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§28

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby, prezes lub jego zastępca i skarbnik.

§29

Wszelkie postanowienia władz terenowych, zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia, wymagają władzy rejestracyjnej.

Rozdział VI
Likwidacja Stowarzyszenia

§30

1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, lub uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków (zebrania delegatów) Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
3.Likwidator w szczególności powinien:
a) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli zachodzą warunki określone w § 30,
b) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreśleniu Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.
5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji Stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.


 
Licznik odwiedzin

© COPYRIGHT by Zagór